پورتال كاركنان شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد
پورتال منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد با همکاری اداره فناوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به منظور رفاه حال پرسنل در سال 1395 راه اندازی گردید. پورتال منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد با همکاری اداره فناوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به منظور رفاه حال پرسنل در سال 1395 راه اندازی گردید. پورتال منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد با همکاری اداره فناوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به منظور رفاه حال پرسنل در سال 1395 راه اندازی گردید.
ورود

ورود با: